1-KAPAK Karpaz-Gate-Marina-Hotel-12102021_092458kapak Large